Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Lion Air

1. - Algemeen
In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende termen de navolgende betekenissen:
 

 • de onderneming, opdrachtgever of opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene of opdrachtnemervoorwaarden.
 • de opdrachtgever: de wederpartij van de onderneming (ook indien het een koopovereenkomst betreft).
 • dagen: alle kalenderdagen
 • vluchtduur: tijdstip vanaf aanslaan van de motor om te taxiën en op te stijgen tot het afslaan van de motoren nadat het vliegtuig is geland en zich op het platform bevindt.
 • de overeenkomst: de overeenkomst die tussen de onderneming en de opdrachtgever is gesloten  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • schriftelijk: per brief, fax, e-mail of via website.
 • boeking: wat is overeengekomen in de getekende offerte of betaalde factuur.
 • no-show: het niet verschijnen op uitvoerdatum en tijdstip zonder schriftelijke of telefonische afmelding (niet middels voice mail)
24 uur tevoren.
 
 • de voorwaarden voor bedrijfsuitjes gelden ook voor bedrijfsfeesten,
groepsuitjes, vluchten (incl. charters) en alle andere
evenementen die in opdracht zijn van organisaties anders dan
particulieren/ consumenten.

2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor de levering van diensten van opdrachtnemer.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk door Lion Air bevestigd. Mondelinge- of telefonische toezeggingen worden niet gehonoreerd.
2.3Voor zover een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of een onderdeel ervan,  nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Lion Air en de klant zullen dan in overleg treden teneinde de nietige bepaling(en) te  vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3 - Aanbiedingen
3.1. Alle door of namens de onderneming gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en voor de onderneming op geen enkele wijze bindend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Binnen de termijn voor aanvaarding kan de opdrachtgever (wel) rechten aan de aanbieding ontlenen.

4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.


5 - Prijzen
5.1. Tenzij voor een opdracht of een gedeelte daarvan een vaste prijs is overeengekomen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever belasten op basis van de per de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende standaardtarieven, daaronder begrepen overwerktoeslagen in geval de opdrachtnemer of de opdrachtgever overschrijding van de normale werktijden noodzakelijk acht.
5.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
5.3  Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6 - Betaling
6.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling per iDEAL plaats te vinden
6.2. 14 dagen na ontvangst van de factuur betalen of in ieder geval 14 dagen voor aanvang van de activiteit moet de factuur zijn voldaan.
a           twee weken voor de gereserveerde datum dient het gehele factuurbedrag te zijn voldaan.
6.3 Indien de factuur niet binnen 14 dagen voorafgaand aan de activiteit is voldaan dan wordt de opdracht (zie artikel 6.4)
6.3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.4. Na het verstrijken van de bij punt 6.2 verstreken termijn (na de factuurdatum) is de opdrachtgever, na door de opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde rente verschuldigd.
De verschuldigde rente is 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast kunnen administratiekosten worden doorberekend met een minimum van € 25,- per nieuwe factuur.
6.5. De opdrachtgever zal voorts verschuldigd zijn alle met inning van enige vordering op de opdrachtgever verband houdende buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten de verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. En dat de hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen – bij Lion Air met een minimum van € 50,-.
6.6. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
6.7 Leerlingen van de vliegschool dienen voorafgaand aan de vluchten een overeengekomen bedrag te storten waarvan de vlieglessen zullen worden betaald/ verrekend.
6.9 Beide partijen kunnen zonder het in acht nemen van een opzegtermijn deze overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst beëindigen dan wel ontbinden:
a       indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard,
surseance van betaling heeft verkregen, dan wel op diens gehele vermogen of een aanzienlijk deel daarvan    conservatoir of executoriaal beslag is gelegd,
b.          indien de wederpartij overlijdt.
6.10      de overeenkomst is geldig indien opdracht anders dan van particulieren/ consumenten:
a           dient 50% van het  bedrag  binnen 14 dagen te zijn voldaan, gerekend vanaf de vanaf de dag na verzending van de brief.
6.11. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.


7 - Aansprakelijkheid
7.1. De onderneming is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de opdrachtgever of derden door of in verband met de door de onderneming geleverde diensten, tenzij de onderneming opzet of grove schuld of opzet van (één van) haar werknemers te verwijten is
7.2 "De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval."
7.3  Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.
7.4 . De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende opdracht gefactureerde vergoeding.
7.5 De in lid 2 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
7.6  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle vorderingen en kosten, waaronder begrepen alle juridische kosten in de ruimste zin van het woord, verband houdend met enige aansprakelijkheid jegens derden wegens schade, welke dan ook, voortvloeiend uit een handeling of een nalatigheid van de opdrachtgever, zijn staf en zijn personeel.
7.7  Indien een leerling schade heeft veroorzaakt dient hij de schade voor eigen rekening te nemen tot max. het eigen risico van € 1200.
Dit geldt tevens voor personen die via Lion Air BV een vliegtuig huren.

8 – Overmacht
8.1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet  tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van partijen en/ of door omstandigheden aan de kant van de onderneming zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, oponthoud door verkeersleiding, staking van verkeersleiding, weersomstandigheden, maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen, storing in energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestatie door derden van wie de opdrachtnemer een en ander betrekt.
8.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Indien de boeking binnen een periode van twee maanden is  worden opgeschort kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.2a In het geval van overmacht kan een tekortkoming niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2b  Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van die derde wegens ziekte.
8.2c  Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van overmacht  geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
8.3Indien wegens weersomstandigheden een georganiseerd evenement moet worden verschoven naar een andere datum kunnen er extra organisatiekosten in rekening worden gebracht wegens het meerwerk.
8.4 De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

9 - Opschorting
9.1. In het geval de onderneming redelijke twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van de opdrachtgever, heeft de onderneming het recht:
 
 1. de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de
twijfel naar het redelijk oordeel van de onderneming afdoende is weg genomen, en/ of
 
 1. de vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid van de opdrachtgever te verlangen en te ontvangen, alvorens voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

10 – Cadeaubonnen
10.1. Cadeaubonnen, die door Lion Air zijn uitgegeven, zijn 12 maanden geldig na datum uitgifte en komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, na die periode te vervallen zonder recht van vergoeding.
10.2 Indien Lion Air door weersomstandigheden uw geboekte vlucht moet annuleren, krijgen de Lion Air-cadeaubonnen telkens één maand verlenging op de vervaldatum van de cadeaubon mits de geplande vlucht zou plaats hebben in de laatste maand vóór de verloopdatum van de Lion Air-cadeaubon. Is de uitvoerdatum eerder dan één maand vóór de vervaldatum van de cadeaubon dan is er voldoende tijd om een nieuwe boeking te doen zonder verlies van de cadeaubon.
10.3 Cadeaubonnen welk zijn uitgegeven door onze partnerbedrijven verlopen echter wél op de vervaldatum.
10.4 Het recht blijft voorbehouden aan Lion Air BV prijsverhogingen van overheidswege door te voeren.

11 - Mededelingen
Alle mededelingen, in gebreke stellingen en dergelijke waarop in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst gedoeld wordt, zullen schriftelijk geschieden.

12 - Offertes
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 2 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

13 - Internetgebruik
Indien communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via email plaats heeft erkennen zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus.
De opdrachtgever en de opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door de opdrachtgever of de opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

14 - Contractsoverneming
14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij de opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. De opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betaling)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. De opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
14.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door de opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
15 – Toepasselijk Recht en Forumkeuze
15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend  rechtelijk bevoegd is.

16 - Reserveringen
Reserveringen worden schriftelijk aan u bevestigd, nadat Lion Air B.V. een getekende bevestiging van u heeft ontvangen.

17 - Annulering
17.1. Beide partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst te allen tijde vóór de overeengekomen uitvoerdatum van de boeking te annuleren.
3.2. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen uitvoerdatum van de boeking zijn de annuleringskosten 100% van de factuurbedrag, tussen 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoerdatum van de boeking en eerder genoemde 24 uur zijn de  annuleringskosten 75% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,-
Indien langer dan genoemde 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoerdatum van de boeking deze wordt geannuleerd, worden alleen de minimale  annuleringskosten van € 250  + organisatiekosten doorberekend. Indien het bedrag van de overeengekomen boeking lager is dan € 250 wordt alleen het totaalbedrag van de boeking in rekening gebracht. Afhankelijk van de termijn tussen uitvoerdatum van de boeking en de datum van annuleren kunnen er kosten in rekening worden gebracht van de geboekte catering.
17.3.     Indien de opdrachtgever deze overeenkomst niet heeft geannuleerd, maar de opdrachtgever om welke oorzaak dan ook niettemin geen gebruik kan of wil maken van de overeengekomen boeking zal de opdrachtgever gehouden zijn de volle factuurprijs te betalen onverminderd het recht van de opdrachtnemer de overige doorhaar als gevolg van de annulering geleden schade te verhalen op de opdrachtgever.
17.4.     Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
17.5.     Indien de overeengekomen boeking wordt verschoven naar een andere datum blijft de reeds geannuleerde catering voor rekening van de opdrachtgever en zal een nieuw verzoek voor catering worden gemaakt bij de cateraar voor de nieuwe datum van de overeengekomen boeking. Voor de nieuwe planning kunnen er extra organisatiekosten in rekening worden gebracht.
17.6         In geval van een no-show zal het gehele overeengekomen bedrag van de overeengekomen boeking moeten worden voldaan door de opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen. Na overschrijding van deze termijn zullen er extra kosten (Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten) in rekening worden gebracht.

18 – Electronisch factureren (e-factureren)
Met het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met het elektronisch/ digitaal ontvangen van facturen.

19 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd te kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Tevens staan deze vermeld op onze internetsite - www.lionair.nl en www.lionairshop.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. (c) 2018, Lion Air.
Lion Air, Astrid Lindgrenborg 3, 3124 TN Schiedam KvK nr.  63061422

Getekend – 1 augustus 2018

Lion Air
Bijzonder deel bij de Algemene Voorwaarden van Lion-Air BV

Dit bijzonder gedeelte van deze algemene voorwaarden is van toepassing indien de overeenkomst een overeenkomst van luchtvervoer is waaronder begrepen zijn overeenkomsten tot het vervoeren van passagiers en/ of vracht, het droppen van parachutisten, het verwijderen van voorwerpen, het maken van een rondvlucht en waaronder tevens begrepen zijn vluchten in het kader van een krachtens de overeenkomst genoten vliegopleiding, ongeacht of de opdrachtgever het vliegtuig zelf bestuurt.

1 - Vliegtuig en bemanning
1.1. Ingeval de overeenkomst ziet op het verwijderen (droppen) van voorwerpen, dient de opdrachtgever voor zijn rekening - indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht - gedurende de overeengekomen boeking zorg te dragen voor een of meer begeleiders voor het droppen van voorwerpen, welke begeleiders gemachtigd moeten zijn ten behoeve van de afzender en ontvanger te handelen.
1.2. De opdrachtnemer heeft het recht het vliegtuig of het vliegtuigtype, aangewezen voor de boeking, te vervangen door een of meer andere vliegtuigen, respectievelijk een ander vliegtuigtype, geschikt voor het vervoer.
1.3. In geval de overeenkomst ziet op vervoer van vracht dient de opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende stuwings- en bevestigingsmateriaal, hetwelk voor wat betreft zijn geschiktheid is onderworpen aan de goedkeuring van de opdrachtnemer.
1.4. De opdrachtnemer stelt het vliegtuig, volledig bemand en uitgerust, ter beschikking van de opdrachtgever voor het uitvoeren van rondvluchten, fotovluchten en alle andere vluchten als omschreven in de overeenkomst.

2 - Uitvoering overeenkomst
2.1. Wijziging en/ of uitbreidingen op verzoek van de opdrachtgever van de overeengekomen boeking, het vliegschema of de duur van de boeking, behoeven de goedkeuring van de opdrachtnemer.
2.2. De in deze overeenkomst genoemde wijzigingen en/ of uitbreidingen van de overeengekomen boeking kunnen wijzigingen in de factuurprijs meebrengen.
2.3. Vergunningen van regerings- of andere instanties, noodzakelijk voor het uitvoeren van de boeking, zullen door de opdrachtnemer worden aangevraagd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze door de opdrachtgever zullen worden aangevraagd. De opdrachtgever is verplicht zodanig te handelen dat de verlening van hier bedoelde vergunningen niet in gevaar wordt gebracht, alsmede die medewerking te verlenen  en die inlichtingen, gegevens en verklaringen aan de opdrachtnemer te verschaffen die deze nodig acht voor het verkrijgen van de hier bedoelde vergunningen.
2.4. De opdrachtgever verbindt zich ertoe mede te werken dat tijdig alle gegevens in verband met passagiers, bagage en vracht zullen worden verschaft nodig voor het aanvragen van de vergunning als bedoeld in artikel  en voor het opmaken van de vervoersdocumenten.
2.5. Indien een dienst of diensten is/ zijn gereserveerd en betaald en binnen 6 maanden na betaling deze dienst nog niet is voltooid is de opdrachtgever het verschil tussen de huidige tarieven en het reeds betaalde verschuldigd aan de opdrachtnemer.

3 - Verplichtingen van passagiers en afzenders van goederen
3.1. Dieren van welke soort ook mogen de passagiers niet vergezellen noch als vracht worden aangenomen, tenzij met voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.
3.2. De opdrachtnemer is gerechtigd het vervoer van passagiers te weigeren of onderweg, middels een tussenlanding, een passagier uit het vliegtuig te verwijderen indien de opdrachtnemer van mening is:
dat de veiligheid van de vlucht het vereis.
3.3 Indien sprake is van alcohol- of drugsgebruik kan de vlucht tevens worden gecanceld of afgebroken als vermeld in art. 3.2.4 - Operationele controle en bevoegdheden gezagvoerder
4.1. Het vliegtuig blijft te allen tijde uitsluitend onder de operationele controle van de opdrachtnemer en deze controle kan door de opdrachtnemer worden uitgeoefend op elk tijdstip en op elke wijze, welke naar het oordeel van de opdrachtnemer gewenst is.
4.2. De gezagvoerder van het vliegtuig heeft volledige beslissingsbevoegdheden met betrekking tot de te vervoeren passagiers, bagage, vracht en de verdeling daarvan, alsook of al dan niet een vlucht zal worden ondernomen en waar landingen zullen worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal al deze beslissingen zonder meer hebben te aanvaarden.
4.3. De opdrachtgever en passagiers zijn onderworpen aan de bevelen en aanwijzingen van de gezagvoerder van het vliegtuig.

Artikel 5 - Rondvluchten en Charters
Bij rondvluchten met vliegtuigen anders dan éénmotorig kunnen aanvullende General Terms and Conditions, behorend bij het Charter Contract, van kracht zijn.
In overleg met de opdrachtgever, of op verzoek van de opdrachtgever,  kunnen rondvluchten worden omgeboekt naar een aangepaste proefles - met dezelfde tijdsduur van de vlucht - als de rondvlucht, met de mogelijkheid dat de persoon die voorin (naast de instructeur) zit een deel van de vlucht zelf mag sturen en uitleg kan krijgen omtrent het besturen van een vliegtuig. Deze aangepaste proeflessen vallen onder de categorie Vlieglessen, het zijn geen vervoersvluchten en zijn dan ook verzekerd conform de EU-eisen voor de Vliegschool.

Artikel 6 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
6.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd te kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Tevens staan deze vermeld op onze internetsite - www.lionair.nl en www.lionairshop.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. (c) 2018, Lion Air.
Lion Air, Astrid Lindgrenborg 3, 3124 TN Schiedam KvK nr.  63061422

Getekend – 1 augustus 2018

Lion Air